bark


bark
Coś spoczywa na czyichś barkach «ktoś jest za coś odpowiedzialny, zobowiązany do czegoś»: Ludzie myślący stanowią wszędzie mniejszość – niemniej na ich barkach spoczywa wszędzie ciężar reprezentowania i przemawiania również w imieniu tych, co nie myślą, względnie boją się myśleć. J. Mieroszewski, Finał.
Wziąć, brać coś na swoje barki zob. wziąć 4.
Zrzucić, złożyć, składać coś na czyjeś barki zob. zrzucić 4.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Bark — Bark, also known as periderm, is the outermost layer of stems and roots of woody plants such as trees. It overlays the wood and consists of three layers, the cork or phellem, the phelloderm and the cork cambium or phellogen. Products used by… …   Wikipedia

 • BARK — bezeichnet: einen Schiffstyp, siehe Bark (Schiff) einen Hersteller von Einbaumotoren für Motorräder, siehe Bark (Einbaumotoren) in der Psychoakustik ein Maß für die Tonhöhenempfindung, siehe Bark Skala die Gemeinde Bark im Kreis Segeberg in… …   Deutsch Wikipedia

 • Bark — bezeichnet: einen Schiffstyp, siehe Bark (Schiffstyp) einen Hersteller von Einbaumotoren für Motorräder, siehe Bark (Einbaumotoren) in der Psychoakustik ein Maß für die Tonhöhenempfindung, siehe Bark Skala die Gemeinde Bark im Kreis Segeberg in… …   Deutsch Wikipedia

 • bark — bark; bark·hau·sen; bark·less; bark·ly·ite; bark·om·e·ter; bark·stone; em·bark; em·bark·ment; man·bark·lak; bark·en; bark·er; de·bark; man·bark·lac; …   English syllables

 • bark — bark1 [bärk] n. [ME < ON bǫrkr, akin to MLowG borke] 1. the outside covering of the stems and roots of trees and woody plants 2. some kinds of this matter used in tanning, dyeing, etc. 3. CINCHONA vt. 1. to treat with a bark infusion, as in… …   English World dictionary

 • Bark — Bark, v. t. [imp. & p. p. {Barked} (?); p. pr. & vb. n. {Barking}.] 1. To strip the bark from; to peel. [1913 Webster] 2. To abrade or rub off any outer covering from; as to bark one s heel. [1913 Webster] 3. To girdle. See {Girdle}, v. t., 3.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • bark — Ⅰ. bark [1] ► NOUN ▪ the sharp explosive cry of a dog, fox, or seal. ► VERB 1) give a bark. 2) utter (a command or question) abruptly or aggressively. ● one s bark is worse than one s bite Cf. ↑ …   English terms dictionary

 • BARK — ( Binär Aritmetisk Relä Kalkylator , Swedish for Binary Arithmetic Relay Calculator ) was an early electromechanical computer. BARK was built using standard phone relays, implementing a 32 bit binary machine and could perform addition in 150 ms… …   Wikipedia

 • bark|y — «BAHR kee», adjective, bark|i|er, bark|i|est. 1. consisting of or covered with bark. 2. of the nature of bark …   Useful english dictionary

 • bark — vb Bark, bay, howl, growl, snarl, yelp, yap mean to make the sound of or a sound suggestive of a dog. Bark implies the sharp, explosive utterance characteristic of dogs; it may be used not only of them and of another animal (as a seal) that… …   New Dictionary of Synonyms

 • bark — [n1] plant covering case, casing, coat, cortex, crust, husk, peeling, rind, shell, skin; concept 428 bark [n2] animal yelp bay, growl, grunt, howl, roar, snarl, woof, yap, yip; concept 64 bark [v1] yelp arf, bay, cry, gnarl, growl, howl, snap …   New thesaurus